Video: Một cuộc trò chuyện với Charlie Rose về dòng NYC cao - 846

Video: Thảo luận về một cuộc trò chuyện với Charlie Rose về các đường dây cao NYC
© Iwan Baan
Charlie Rose về câu chuyện của dòng cao của thành phố New York với Amanda Burden, giám đốc của thành phố New York sở của thành phố quy hoạch, Diane von Furstenberg , Đường dây cao đóng góp, Robert Hammond, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của bạn bè của dòng cao và Joshua David, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của bạn bè của dòng cao. 
bấm vào đây để xem video trên trang web của Charlie Rose. 

Comments