Video: New Flea Market ở Barcelona Prompt - 761

Video: New Flea Market ở Barcelona / nhắcThiết kế bởi dấu nhắc cho IMMB Institut Municipal de Mercats de Barcelona, chợ mới sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đô thị nhận dạng của thành phố. Video của họ trên nổi bật trong quá trình xây dựng, tham gia vào môi trường thành phố năng động. 
dự án: B720 Arquitectos / Fermín Vazquez khách hàng: IMMB Institut Municipal de Mercats de Barcelona nhận ra và edited by: nhắc

Comments