Spaceport America đã bắt đầu xây dựng lần thứ sáu - 363

Spaceport America đã bắt đầu xây dựng cuối thứ sáu
Spaceport Mỹ, spaceport đầu tiên bao giờ bắt đầu xây dựng lần thứ sáu ở New Mexico. Spaceport, được thiết kế bởi Foster + URS Tổng công ty và đối tác sẽ tổ chức các hoạt động thương mại của công ty du lịch không gian riêng tư, như Virgin Galactic. 
foot vuông 110,000-plus cơ sở sẽ sử dụng hiệu quả, năng lượng hiệu quả xây dựng xanh và sẽ được xây dựng để được chứng nhận LEED. Từ trái đất-ống sẽ sẵn có điều kiện không khí để giảm chi phí HVAC bằng 50-70% cho tấm nhiệt năng lượng mặt trời trên mái nhà cho nước nóng để nhúng trong tầng vòng lặp hệ thống, Spaceport Mỹ là duy nhất và mang tính biểu tượng về thiết kế trực quan và môi trường. 
Seen tại Gizmodo. Thêm hình ảnh sau khi phá vỡ. 

Comments