AIA 2030 cam ArchDaily - 727

© AIA.org
The AIA mới Cập Nhật của nó năm 2030 cam kết báo cáo công cụ, một công cụ hỗ trợ trong việc cung cấp công ty một phương pháp để theo dõi việc sử dụng năng lượng dự đoán của danh mục đầu tư hoàn chỉnh thiết kế của họ. Kể từ khi công trình đóng góp lớn nhất cho việc sản xuất các loại khí nhà kính và đại diện cho gần một nửa tổng sản lượng hàng năm, công cụ này cung cấp một đại lộ để địa chỉ và thực hiện trách nhiệm của chúng tôi trong việc tạo ra môi trường xây dựng. 
để tăng mức độ phù hợp và tốt hơn phù hợp với nhu cầu của các công ty, AIA đã mở rộng công cụ bao gồm các loại bổ sung xây dựng, bổ sung mã tương đương, sự khác biệt giữa mới xây dựng/cải tạo và bài trí phòng làm việc, và một hỗn hợp sử dụng máy tính. 
đối với những người không quen thuộc với cam kết của công cụ báo cáo năm 2030 nó bao gồm một loạt các nghĩa vụ và trách nhiệm để giúp tăng khả năng tồn tại của một công ty về phương pháp luận tiến bộ kiến trúc chịu trách nhiệm.Sự cam kết liên quan đến việc thiết lập sự lãnh đạo, thực hiện các hoạt động hành động, phát triển các kế hoạch hành động phát triển bền vững, và báo cáo tiến độ hàng năm. 
© AIA.org
© AIA.org

Comments